Séances d'information en luxembourgeois et en français

Les prochaines séances d'information se dérouleront:

Participation gratuite, inscription obligatoire


lëtzebuergeschInformatiounsversammlungen iwwert d'Validation des acquis de l'expérience (VAE)

Ënnert der Validation des acquis de l'expérience (VAE) versteet een eng Prozedur, mat där ee berufflech oder ausserberufflech Erfahrung valoriséiere loosse kann, fir en Ofschloss oder en Deel vun engem Ofschloss ze kréien, d. h.:

  • en Diplom oder Certificat vum Enseignement secondaire général (Diplôme de fin d'études secondaires générales, DT - Diplôme de technicien, DAP - Diplôme d'aptitude professionnelle, CCP - Certificat de capacité professionnelle),
  • eng Meeschterkart (brevet de maîtrise) am Handwierk,
  • en Universitéits- oder Héichschouldiplom oder -brevet (Master, Bachelor, BTS - Brevet de technicien supérieur).

D'VAE ass en alternative Wee, fir en Diplom ze kréien a Wëssen an Erfahrung, déi een an engem formellen, net formellen oder informelle Léierprozess gesammelt huet, unerkennen ze loossen. Si valoriséiert d'Eenzelpersoun an erliichtert d’liewenslaangt Léieren.

Den INFPC presentéiert, wéi de System vun der Validation des acquis de l’expérience funktionéiert, fir datt jidderee sou gutt wéi méiglech informéiert ass.

D'Informatiounsveranstaltunge gi vum INFPC an Zesummenaarbecht mat der Chambre d'Agriculture, der Chambre de Commerce, der Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, der Chambre des Métiers, der Chambre des Salariés an dem Ministère fir Bildung, Kanner a Jugend organiséiert.

Veuillez accepter les cookies de marketing pour suivre cette vidéo.


françaisSéances d'information sur la validation des acquis de l’expérience (VAE)

La validation des acquis de l'expérience (VAE) est une procédure qui permet, sous conditions, de valoriser une expérience professionnelle ou extra-professionnelle dans le but d’obtenir, en totalité ou en partie, un:

  • diplôme ou certificat de l’enseignement secondaire général (Diplôme de fin d'études secondaires générales, DT - Diplôme de technicien, DAP - Diplôme d'aptitude professionnelle, CCP - Certificat de capacité professionnelle),
  • brevet de maîtrise de l'artisanat,
  • diplôme ou brevet de l'enseignement supérieur (Master, Bachelor, BTS - Brevet de technicien supérieur).

Voie supplémentaire d'accès aux diplômes, la VAE permet de faire reconnaître des acquis résultant des apprentissages formels, non formels ou informels. Elle valorise les individus et facilite la formation tout au long de la vie.

L’INFPC se propose de présenter les grands axes du dispositif de validation des acquis de l’expérience afin de permettre à tout un chacun d’en prendre connaissance.

Les séances d'information sont organisées par l'INFPC en partenariat avec la Chambre d'Agriculture, la Chambre de Commerce, la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, la Chambre des Métiers, la Chambre des Salariés et le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Veuillez accepter les cookies de marketing pour suivre cette vidéo.


The content of this article is the sole responsibility of its author - INFPC